fbpx
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan de cursussen en opleiding die door Malamalomi gegeven worden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Elke rechtsbetrekking tussen Malamalomi en de, aan één van de cursussen of opleidingen die door de school worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ’cursist’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Inschrijving
Cursist kan zich mondeling, schriftelijk of per e-mail aanmelden. Zodra de cursist zich heeft aangemeld, ontvangt cursist per e-mail een bevestiging van aanmelding met een verzoek om betaling van de cursus en het verstrekken van contactgegevens (naam, adres, woonplaats).  Cursust heeft na aanmelding 14 dagen bedenktijd. Het verzoek om betaling gaat in zodra deze bedenktijd is vertreken. Zodra Malamalomi de betaling en de contactgegevens heeft ontvangen, stuurt Malamalomi de cursust zijn/haar factuur.

Wanneer een cursist zich korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus inschrijft, geldt nog steeds een bedenktjd van 14 dagen. Deze vervalt zodra de cursist heeft deelgenomen aan de eerste cursusdag.

Artikel 3: Gezondheidsverklaring
Inschrijving voor een cursus impliceert automatisch en onmiddellijk dat cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele gevolgen van het volgen van de cursus of opleiding voor het eigen lichaam en gezondheid. Malamalomi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Artikel 4: Betalingsverplichting
Na de bedenktijd van twee weken dient het volledige cursusgeld binnen  de op de bevestigingsmail vermelde datum te zijn voldaan. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt Malamalomi het recht deelname te weigeren totdat het cursusgeld is betaald. Cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 5: Annulering
Nadat een inschrijving definitief is geworden (zie artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden), kan de cursist diens deelname schriftelijk of digitaal annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • Annulering tot 3 weken voor aanvang: kosteloos
  • Annulering tot 2 weken voor aanvang: 50% van het cursusbedrag blijft verschuldigd.
  • Annulering tot 1 week voor aanvang: 75% van het cursusgeld blijft verschuldigd.
  • Indien annulering nadien plaatsvindt, blijft het cursusgeld volledig verschuldigd.

Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan laten wij dit uiterlijk 3 dagen vóór aanvang weten. De volgende redenen kunnen aanleiding zijn om een cursus te annuleren:

•    De groep is te klein (minder dan 3 aanmeldingen)
•    De docent is ziek en kan niet vervangen worden
•    Extreme weersomstandigheden
•    Onvoorziene omstandigheden

Bij annulering van onze kant wordt het volledige cursusbedrag binnen twee weken teruggestort op rekening van cursist tenzij het voor cursist mogelijk is om de cursus op een ander tijdstip te volgen.

Bij het annuleren van de cursus kan Malamalomi niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door student gemaakte kosten voor verblijf.

Artikel 6: Afwezigheid
Wanneer cursist zonder zich af te melden om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) wordt het (een deel van) cursusgeld niet terugbetaald. De les kan eventueel in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip en/of op een andere locatie tegen een door Malamalomi te bepalen vergoeding. Indien cursist vóór aanvang van de cursus heeft doorgegeven dat hij/zij op een bepaalde datum niet aanwezig kan zijn, wordt cursist indien mogelijk in de gelegenheid gesteld de cursusdag/avond zonder bijkomende kosten op een andere datum te volgen.

Artikel 7: Afwijkende voorwaarden m.b.t. de opleiding
•    Inschrijving voor de opleiding geschiedt schriftelijk op volgorde van binnenkomst. Tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen, is deelname definitief na betaling van het totaal verschuldigde opleidingsgeld.
•    Het is mogelijk het cursusgeld voor de opleiding in 3 termijnen te betalen. Hiervoor wordt een betalingsovereenkomst opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.
•    Deelnemers aan de opleiding schrijven zich in voor de hele opleiding. Mocht cursist besluiten eerder met de opleiding te stoppen, vindt geen restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaats. Cursist die gespreide betaling zijn overeengekomen verplichten zich te houden aan alle betalingsverplichtingen zoals overeengekomen in de betalingsovereenkomst.

Artikel 8: Annulering van de opleiding
•    Wanneer cursist zijn inschrijving voor de opleiding wil annuleren, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 5.
•    Wanneer de opleiding door Malamalomi wordt geannuleerd, wordt het reeds betaalde opleidingsbedrag binnen twee weken aan de cursist gerestitueerd.

Artikel 9: Cursusmateriaal en auteursrecht
Het auteursrecht van het door Malamalomi gebruikte cursusmateriaal behoort aan Malamalomi. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het eigendomsrecht van het door Malamalomi afgegeven cursusmateriaal ligt bij de student. Malamalomi is niet aansprakelijk voor (nadelige) gevolgen die veroorzaakt zijn of worden door het door Malamalomi gebruikte cursusmateriaal.

Artikel 10: Garantie en klachten
•    lid 1: Malamalomi garandeert dat de door cursist betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Malamalomi waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en optimaliseert deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend, met name door uitgebreide bijscholingstrajecten.
•    lid 2: Na afloop van iedere cursus/opleiding wordt de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen en te retourneren.
•    lid 3: Vragen van administratieve aard worden doorgaans binnen 5 werkdagen beantwoord.
•    lid 4: Vragen over de inhoud van de cursussen/opleiding worden doorgaans binnen 3 werkdagen beantwoord.
•    lid 5: Vragen die een langere verwerkingstijd vragen worden doorgaans binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.
•    lid 6: Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Malamalomi en haar medewerkers.
•    lid 7: Gastleraren wordt gevraagd een contract met een vertrouwelijkheidsclausule te tekenen.
•    lid 8: Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van het Malamalomi en zullen schriftelijk worden behandeld en beantwoord.
•    lid 9: Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de klachtenregeling. Deze klachtenregeling is openbaar (website) en kan bij Malamalomi worden opgevraagd.

Artikel 11: Bijzondere bepaling
Malamalomi heeft het recht deelnemers die na herhaaldelijk waarschuwen het verloop van de lessen op wat voor wijze dan ook blijven belemmeren of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten. Deelnemers die om deze reden van verdere deelname zijn uitgesloten hebben geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen het opleidingsinstituut en de cursist en of de vertegenwoordiger van deze cursist gesloten, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.
Bovenstaande Algemene Voorwaarden staan de cursist ten allen tijde ter beschikking zodanig dat de cursist hier tijdig kennis van kan nemen.