fbpx
Klachtregeling

Klachtregeling

KLACHTREGELING
Artikel 1: Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:
Klacht: Een uiting van onvrede over de inhoud en de organisatie van de cursussen en opleidingen, de bejegening of behandeling door diegenen die werkzaam zijn Malamalomi.
Klager: Iedereen die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Malamalomi
Aangeklaagde: De eindverantwoordelijke van Malamalomi.
Klachtencommissie: De door Malamalomi ingestelde onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor de klachtbehandeling.

Artikel 2: Doelstelling van de klachtregeling
De klachtregeling stelt zich ten doel recht te doen aan de individuele klager en deze indien mogelijk tegemoet te komen.

Artikel 3: Uitgangspunten bij de klachtregeling
De klachtregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
•    De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde;
•    De klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht;
•    Zo nodig doet de klachtencommissie een uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
•    Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.
•    De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.

Artikel 4: Indienen van een klacht
•    De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is, om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
•    Als de klager van mening is dat het niet mogelijk is om met de aangeklaagde zelf tot een oplossing van de klacht te komen, kan de klager de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Dit door een brief te richten aan: Klachtencommissie Malamalomi, Werkhovenseweg 26, Werkhoven.

Artikel 5: Benoeming en samenstelling klachtencommissie
•    De klachtencommissie bestaat uit twee leden. Zij worden benoemd door de directie van Malamalomi.
•    De leden van de klachtencommissie worden voor een periode van een jaar benoemd. Deze periode wordt na afloop van iedere periode stilzwijgend met een jaar verlengd.
•    Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
•    Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden.

Artikel 6: Taken en mogelijkheden van de klachtencommissie
De klachtencommissie heeft de volgende taken:
•    Het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de ingediende klacht en zo nodig adviseren van de directie over door hem te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
De klachtencommissie kan bij de uitvoering van haar functie gebruik maken van de volgende mogelijkheden:
•    Het oproepen en horen van personen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht.
•    Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit
geschiedt met gerichte toestemming van de klager, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
•    Het zelfstandig doen van een poging om, alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan, de relatie tussen partijen te herstellen.
•    Het inschakelen van deskundigen.

Artikel 7: Werkwijze van de klachtencommissie bij de behandeling van een klacht
•    De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager binnen vier weken na het indienen van de klacht wordt geïnformeerd over de te volgen procedure.
•    Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen.
•    De klachtencommissie doet vervolgens binnen een week mededeling van de inhoud van de klacht aan de aangeklaagde, met het verzoek om hierop binnen een week te reageren.
•    Schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en voor de duur van tenminste 3 jaar bewaard.
•    De klachtencommissie komt bijeen indien er een klacht is ingediend. Deze bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van in principe alle leden en, bij afwezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger.
•    De bijeenkomsten hebben een besloten karakter.
•    De klager, de aangeklaagde alsmede overige personen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling door de klachtencommissie.
•    Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie zal een plaatsvervanger optreden.
•    De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kader van hun functie als lid van de klachtencommissie dan wel in het kader van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.
•    Een lid van de klachtencommissie kan zich ook vrijwillig terugtrekken uit de procedure. Ook in dat geval zal een plaatsvervanger in diens plaats treden.

Artikel 8: Beëindiging van de procedure en de mogelijkheden tot beroep
•    Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.
•    Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.
•    Om in beroep te kunnen gaan tegen door de klachtencommissie gedane uitspraken en aangedragen oplossingen kunnen cursisten zich wenden tot de rechter.

Artikel 9: Slotbepalingen
Malamamalomi draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtregeling en de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze de door de klachtencommissie gedane uitspraken. Deze wordt op verzoek verstrekt aan belanghebbende. In de algemene voorwaarden is de mogelijkheid van het inschakelen van de klachtencommissie opgenomen.

Artikel 10: De klachtencommissie bestaat uit;
•    Voorzitter: Ans Cornel (Werkhoven)
•    Lid: Jannie Maasdam (Werkhoven)
•    Plaatsvervangend lid 1: Vacant
•    Plaatsvervangend lid 2: Vacant
Indien noodzakelijk wordt zorg gedragen voor een of meerdere plaatsvervangers.